Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

nghị quyết của đảng ủy về chuyển đổi số

Ngày 28/02/2023 08:02:10ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀ TRUNG

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

*

Số 33-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

 


Hoạt Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

trên địa bàn xã Hoạt Giang

-----

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch hành động số 58-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đảng ủy ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện Hà Trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để đưa ra các quyết định chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1.     Đến năm 2025

- Về Chính quyền số:

+ 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và các cơ sở dữ liệu Quốc gia.

+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

+ 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động).

+ Có 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

+ 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất.

          - Về Kinh tế số:

          + Kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của xã.

          + Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 9,6% trở lên.

          + Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế.

          - Về Xã hội số:

          + Xã hoàn thành chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá.

          + Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử từ 50% trở lên.

2.     Đến năm 2030

- Về Chính quyền số:

+ 98% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

+ 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Về Kinh tế số:

+ Kinh tế số chiếm 30% trở lên trong GRDP của xã.

+ Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 8,1% trở lên.

+ Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 80% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế.

- Về Xã hội số:

+ Hoàn thành và nâng cao chất lượng chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá.

+ Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử từ 75% trở lên.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; sự vào cuộc của Nhân dân trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2030 trên địa bàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động giữa các cấp, các ngành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2030.

- Cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thông qua việc ban hành các kế hoạch cụ thể, trong đó phải xác định rõ và đưa chỉ tiêu về chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch đã ban hành; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện thiếu tích cực, hiệu quả không cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Nâng cao hiệu quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số.

- UBND xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả; nhất là trên môi trường số, để các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của các ngành, địa phương.

2. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn xã.

 - Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng băng thông rộng cố định, nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; khuyến khích các doanh nghiệp CNTT có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới để chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

- Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ  doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CNTT trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; trong đó chú trọng về bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho các hệ thống thông tin dùng chung của xã.

3. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh

- Hoàn thiện hạ tầng CNTT để quản lý và phục vụ kết nối dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, ổn định và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo hệ thống trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến của các CQNN từ cấp xã đến đơn vị trực thuộc.

- Cập nhật thông tin và đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin của xã với các CSDL của tỉnh, huyện với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia để trao đổi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ phân tích ra quyết định của lãnh đạo.

- Số hóa tài liệu, dữ liệu của xã để phối hợp xây dựng kho dữ liệu lớn (Big Data) và Cổng dữ liệu mở của tỉnh, huyện; thực hiện cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và với doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ công của xã theo hướng cung cấp dịch vụ số, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công và Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia. Phối hợp thực hiện hợp nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

 - Từng bước xây dựng, vận hành hiệu quả các đô thị thông minh của huyện đảm bảo người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ…

4. Tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của xã

  - Cung cấp các phân tích dữ liệu định hướng phát triển kinh tế của xã; trong đó tập trung cập nhật đầy đủ, kịp thời CSDL về tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, quy hoạch, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại trên Cổng dữ liệu mở (Open Data), giúp các doanh nghiệp định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế số phù hợp, theo phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm và động lực để phát triển từ đó tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

- Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất thông minh, đổi mới mô hình quản trị dựa trên nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

5. Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

- Hoàn thiện các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ…để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số.

- Tiếp nhận, triển khai, phát triển hệ thống Wifi miễn phí tại các chợ, trạm y tế, công sở, nhà văn hóa, trường học… để phục vụ phát triển xã hội số của xã.

- Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.

 - Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch, tổng rà soát và triển khai phương án đến năm 2025 đảm bảo được phủ hệ thống cáp quang.

- Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh phổ cập Internet và thiết bị điện tử trên: Cung cung cấp thiết bị số giá rẻ để phổ cập chuyển đổi số đến toàn xã.

 - Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn: Triển khai xây dựng hệ thống thông tin số về an ninh, trật tự; các hệ thống thông tin phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều hành giao thông.

6. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện chuyển đổi số

 - Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin để nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

 - Tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin tạo niềm tin của người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

- Chỉ đạo UBND tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến chi bộ có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ, sâu rộng nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp khả thi của địa phương, từng đơn vị, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; góp phần đưa Hà Trung trở thành nhóm 10 huyện dẫn đầu cả tỉnh về chuyển đổi số và trong nhóm 05 huyện dẫn đầu về chính quyền số.

2. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, ngành, công chức gắn với lộ trình và kết quả cụ thể, đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Kế hoạch này.

4. Giao Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

 Nơi nhận:                                                         - Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy (B/c);                                              

- HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã;

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc;                                                      

- Các đ/c Đảng ủy viên;

- Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Văn Thức

 

 

nghị quyết của đảng ủy về chuyển đổi số

Đăng lúc: 28/02/2023 08:02:10 (GMT+7)ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀ TRUNG

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

*

Số 33-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

 


Hoạt Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

trên địa bàn xã Hoạt Giang

-----

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch hành động số 58-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đảng ủy ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện Hà Trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để đưa ra các quyết định chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1.     Đến năm 2025

- Về Chính quyền số:

+ 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và các cơ sở dữ liệu Quốc gia.

+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

+ 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động).

+ Có 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

+ 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất.

          - Về Kinh tế số:

          + Kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của xã.

          + Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 9,6% trở lên.

          + Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế.

          - Về Xã hội số:

          + Xã hoàn thành chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá.

          + Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử từ 50% trở lên.

2.     Đến năm 2030

- Về Chính quyền số:

+ 98% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

+ 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Về Kinh tế số:

+ Kinh tế số chiếm 30% trở lên trong GRDP của xã.

+ Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 8,1% trở lên.

+ Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 80% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế.

- Về Xã hội số:

+ Hoàn thành và nâng cao chất lượng chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá.

+ Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử từ 75% trở lên.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; sự vào cuộc của Nhân dân trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2030 trên địa bàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động giữa các cấp, các ngành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2030.

- Cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thông qua việc ban hành các kế hoạch cụ thể, trong đó phải xác định rõ và đưa chỉ tiêu về chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch đã ban hành; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện thiếu tích cực, hiệu quả không cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Nâng cao hiệu quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số.

- UBND xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả; nhất là trên môi trường số, để các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của các ngành, địa phương.

2. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn xã.

 - Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng băng thông rộng cố định, nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; khuyến khích các doanh nghiệp CNTT có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới để chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

- Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ  doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CNTT trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; trong đó chú trọng về bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho các hệ thống thông tin dùng chung của xã.

3. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh

- Hoàn thiện hạ tầng CNTT để quản lý và phục vụ kết nối dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, ổn định và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo hệ thống trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến của các CQNN từ cấp xã đến đơn vị trực thuộc.

- Cập nhật thông tin và đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin của xã với các CSDL của tỉnh, huyện với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia để trao đổi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ phân tích ra quyết định của lãnh đạo.

- Số hóa tài liệu, dữ liệu của xã để phối hợp xây dựng kho dữ liệu lớn (Big Data) và Cổng dữ liệu mở của tỉnh, huyện; thực hiện cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và với doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ công của xã theo hướng cung cấp dịch vụ số, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công và Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia. Phối hợp thực hiện hợp nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

 - Từng bước xây dựng, vận hành hiệu quả các đô thị thông minh của huyện đảm bảo người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ…

4. Tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của xã

  - Cung cấp các phân tích dữ liệu định hướng phát triển kinh tế của xã; trong đó tập trung cập nhật đầy đủ, kịp thời CSDL về tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, quy hoạch, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại trên Cổng dữ liệu mở (Open Data), giúp các doanh nghiệp định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế số phù hợp, theo phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm và động lực để phát triển từ đó tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

- Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất thông minh, đổi mới mô hình quản trị dựa trên nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

5. Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

- Hoàn thiện các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ…để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số.

- Tiếp nhận, triển khai, phát triển hệ thống Wifi miễn phí tại các chợ, trạm y tế, công sở, nhà văn hóa, trường học… để phục vụ phát triển xã hội số của xã.

- Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.

 - Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch, tổng rà soát và triển khai phương án đến năm 2025 đảm bảo được phủ hệ thống cáp quang.

- Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh phổ cập Internet và thiết bị điện tử trên: Cung cung cấp thiết bị số giá rẻ để phổ cập chuyển đổi số đến toàn xã.

 - Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn: Triển khai xây dựng hệ thống thông tin số về an ninh, trật tự; các hệ thống thông tin phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều hành giao thông.

6. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện chuyển đổi số

 - Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin để nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

 - Tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin tạo niềm tin của người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

- Chỉ đạo UBND tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến chi bộ có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ, sâu rộng nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp khả thi của địa phương, từng đơn vị, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; góp phần đưa Hà Trung trở thành nhóm 10 huyện dẫn đầu cả tỉnh về chuyển đổi số và trong nhóm 05 huyện dẫn đầu về chính quyền số.

2. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, ngành, công chức gắn với lộ trình và kết quả cụ thể, đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Kế hoạch này.

4. Giao Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

 Nơi nhận:                                                         - Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy (B/c);                                              

- HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã;

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc;                                                      

- Các đ/c Đảng ủy viên;

- Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Văn Thức