Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày 19/09/2022 10:38:12

ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀ TRUNG

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

*

Số: 25 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hoạt Giang, ngày 31  tháng 12  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hoạt giang

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 03/12/2019 của Đảng ủy Hoạt Giang về Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy xã Hoạt Giang thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2022 cụ thể như sau:

Tháng

Ngày tiếp

Thời gian tiếp

1

Ngày 05 (thứ tư)

Ngày 20 (thứ năm)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h300

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

2

Ngày 7 (thứ hai)

Ngày 21 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

3

Ngày 04 (thứ sáu)

Ngày 18 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

4

Ngày 05 (thứ ba)

Ngày 20 (thứ tư)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

5

Ngày 05 (thứ năm)

Ngày 20 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

6

Ngày 06 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

 

7

Ngày 05 (thứ ba)

Ngày 20 (thứ tư)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

8

Ngày 05 (thứ sáu)

Ngày 19 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

9

Ngày 05 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ ba)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

10

Ngày 05 (thứ tư)

Ngày 20 (thứ năm)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

11

Ngày 04 (thứ sáu)

Ngày 21 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

12

Ngày 05 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ ba)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có thể lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân của UBND xã.

Đảng ủy xã Hoạt Giang thông báo để nhân dân, cán bộ, đảng viên biết thực hiện đúng theo lịch này.

Đối với UBND, Đảng ủy đề nghị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (khóa XI) và Chỉ thị số 27-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị.

Nơi nhận: 

- UBKT, BNC Huyện ủy (B/c);

- VP Huyện ủy (B/c);

- TT Đảng uỷ, TT HĐND,UBND xã;

- MTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể xã;

- ĐUV, các chi bộ trực thuộc;

- Ban Tiếp công dân xã

- Lưu: VP ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thức

  

Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Đăng lúc: 19/09/2022 10:38:12 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀ TRUNG

ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

*

Số: 25 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hoạt Giang, ngày 31  tháng 12  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hoạt giang

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 03/12/2019 của Đảng ủy Hoạt Giang về Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy xã Hoạt Giang thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2022 cụ thể như sau:

Tháng

Ngày tiếp

Thời gian tiếp

1

Ngày 05 (thứ tư)

Ngày 20 (thứ năm)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h300

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

2

Ngày 7 (thứ hai)

Ngày 21 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

3

Ngày 04 (thứ sáu)

Ngày 18 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

4

Ngày 05 (thứ ba)

Ngày 20 (thứ tư)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

5

Ngày 05 (thứ năm)

Ngày 20 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

6

Ngày 06 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

 

7

Ngày 05 (thứ ba)

Ngày 20 (thứ tư)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

8

Ngày 05 (thứ sáu)

Ngày 19 (thứ sáu)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

9

Ngày 05 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ ba)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

10

Ngày 05 (thứ tư)

Ngày 20 (thứ năm)

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

11

Ngày 04 (thứ sáu)

Ngày 21 (thứ hai)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

12

Ngày 05 (thứ hai)

Ngày 20 (thứ ba)

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30

Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có thể lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân của UBND xã.

Đảng ủy xã Hoạt Giang thông báo để nhân dân, cán bộ, đảng viên biết thực hiện đúng theo lịch này.

Đối với UBND, Đảng ủy đề nghị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (khóa XI) và Chỉ thị số 27-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị.

Nơi nhận: 

- UBKT, BNC Huyện ủy (B/c);

- VP Huyện ủy (B/c);

- TT Đảng uỷ, TT HĐND,UBND xã;

- MTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể xã;

- ĐUV, các chi bộ trực thuộc;

- Ban Tiếp công dân xã

- Lưu: VP ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY XÃ HOẠT GIANG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thức