Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66749

kế hoạch cải cách hành chính

Ngày 01/12/2023 00:00:00

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trong xã. Chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện, bám sát nội dung để hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2023.

 UBND xã đã ban hành, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số: 09/KH-UBND ngày 09/01/2023 về Cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 07/KH-UBND ngày 11/01/2023 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 70/KH – UBND ngày 02/6/2023 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023; và các công văn chỉ đạo, điều hành thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Từ kế hoạch CCHC năm, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, công chức chuyên môn định kỳ tự đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm về công tác CCHC được giao làm cơ sở tổng hợp báo cáo cấp trên; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

 Nội dung CCHC đươc tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị của UBND xã, đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh thôn. Nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách TTHC được nâng lên. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tại UBND xã và trên cổng thông tin điện tử của UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Việc giải quyết TTHC thực hiện tại bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” đảm bảo đúng quy định theo phương châm “ 4 tăng, 2 giảm, 3 không”, TTHC được giải quyết nhanh gọn đúng quy định.

1.1.1.KE-HOACH-CAI-CACH-HANH-CHINH.pdf 

kế hoạch cải cách hành chính

Đăng lúc: 01/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trong xã. Chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện, bám sát nội dung để hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2023.

 UBND xã đã ban hành, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số: 09/KH-UBND ngày 09/01/2023 về Cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 07/KH-UBND ngày 11/01/2023 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 70/KH – UBND ngày 02/6/2023 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023; và các công văn chỉ đạo, điều hành thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Từ kế hoạch CCHC năm, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, công chức chuyên môn định kỳ tự đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm về công tác CCHC được giao làm cơ sở tổng hợp báo cáo cấp trên; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

 Nội dung CCHC đươc tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị của UBND xã, đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh thôn. Nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách TTHC được nâng lên. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tại UBND xã và trên cổng thông tin điện tử của UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Việc giải quyết TTHC thực hiện tại bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” đảm bảo đúng quy định theo phương châm “ 4 tăng, 2 giảm, 3 không”, TTHC được giải quyết nhanh gọn đúng quy định.

1.1.1.KE-HOACH-CAI-CACH-HANH-CHINH.pdf